Image

D'Käercher Schlassfrënn soen all de Leit, déi derzou bäigedroen hunn datt den Tempus Mediaevale 2023 alt erëm e grousse Succès wor, en décke Merci. Nëmmen duerch d’Hëllef vun de ville Fräiwëllegen, der Gemeng an och onse Sponsoren ass et méiglech, datt d’Käercher Schlassfrënn esou Aktivitéite kënnen organiséieren. Och e grousse Merci un d’Museksgruppen, d’Artisten, d’Aussteller déi all zur gudder Stëmmung bäigedroen a fir eng flott Ambiance gesuergt hunn. Mir freeën ons elo schonns ob déi nächsten Editioun vun Tempus Mediaevale, déi de 14. a 15. September 2024 stattfënnt a mir géifen ons freeën, iech och op onsen nächste Manifestatiounen am Gréiweschlass begréissen ze kënnen.

Bilder vom Tempus Mediaevale 2023 www.tempus.lu

Image

Mitglied der Käercher Schlassfrënn werden Sie durch Überweisung von 10 Euro auf: CCPL LU60 1111 1153 4007 0000Payconiq_qrcode_KSF_CotisationDon.jpg

Überweisung oder mit payconiq bezahlen


Adresse der Käercher Schlassfrënn:

Käercher Schlassfrënn asbl

Boîte Postale 159

L-8303 Capellen

 ksf@vo.lu      
Image

Search

1993-2013
2014-2018
2019